Contact Us

     
  Our Address

  Our Location Map

  Feedback Form

 

 

OUR ADDRESS

   

APAHAJ ASHRAM

 

G.T. Road,
    Near Hans Raj Maha Vidayalaya,
    Jalandhar City - 144 008,
    State - Punjab,
    INDIA.
     
  +91 (0) 181 225 5517
  +91 (0) 8591 292 423
     
  www.facebook.com/apahaj.ashram
     
  apahaj_ashram@hotmail.com
  care@apahajsahayaksabha.org
     

 

|      Home      |      Introduction      |      Our Team      |      Photo Gallery      |      Ambulance Service      |      Ashram Visitors      |      Donation      |      Contact Us      |      E-mail Us      |

Copyright 2023 Apahaj Sahayak Sabha, Jalandhar.

All rights reserved. Site best if viewed in 1024x768 screen resolution.